Bookmark and Share

Natuur mag niet lijden onder economie

Het veranderen van 2.000 hectare zeebodem in een haven en industrieterrein heeft onvermijdelijk gevolgen voor de planten en dieren die daar leven. Er gaat een natuurlijk gebied verloren. Daarom vindt compensatie van natuurverlies plaats. Dit gebeurt door:

  • Het instellen van een bodembeschermingsgebied in de Voordelta
  • De aanleg van een nieuw duingebied bij Delfland

Omvang van de natuurcompensatie

Het bodembeschermingsgebied heeft een omvang van ongeveer 25.000 hectare. Het nieuwe duingebied bij Delfland is 35 hectare groot. De vereiste omvang van de natuurcompensatie is vastgelegd in de Planologische Kernbeslissing Mainportontwikkeling Rotterdam.

Planning

Het bodembeschermingsgebied is ingesteld voor de start van de aanleg van Maasvlakte 2. De nieuwe duinen langs de Delflandse kust zijn ook al aangelegd. Hoewel Maasvlakte 2 pas in 2033 volledig in gebruik is, zijn de duinen toch in 2009 al aangelegd. Dit heeft te maken met de groei van een natuurlijk gebied dat zo'n tien tot twintig jaar in beslag neemt.

Controle

De resultaten van de natuurcompensatie worden nauwlettend gevolgd door de Europese Commissie. Mochten de milieueffecten van de landaanwinning groter zijn dan verwacht, dan is meer natuurcompensatie nodig. De Europese Commissie wordt regelmatig geïnformeerd over de stand van zaken.