Bookmark and Share

Effect op Waddenzee en Noordzeekust

Fysiek heeft de aanleg van Maasvlakte 2 invloed op de kustlijn van Nederland. De Projectorganisatie Maasvlakte 2 heeft daarom onder andere laten onderzoeken wat het effect van de landaanwinning is op de beschermde natuur van de Noordzeekustzone en de Waddenzee. Hieruit blijkt dat de aanleg van Maasvlakte 2 geen belangrijke effecten heeft op de Noordzeekustzone en het Waddenzeegebied.

Onderzoeksvraag

De vraag was: heeft de aanleg van extra land voor de kust van Zuid-Holland effect op de Noordzeekust en in de Waddenzee waar het gaat om:

  • de aan- en afvoer van slib
  • het aantal vislarven

Uit de onderzoeken die plaatsvonden in 2007 blijkt dat de aanleg van Maasvlakte 2 geen wezenlijke effecten heeft op de Noordzeekustzone en het Waddenzeegebied. In 2009 zijn opnieuw metingen gedaan. De verschillen tussen de nulmeting in 2007 en de metingen in 2009 zijn zeer beperkt. Tijdens de nog resterende periode van de zandwinning en daarna worden de ontwikkelingen op de voet gevolgd.

Het onderzoek

Het onderzoek volgde twee sporen. Het eerste was een onderzoek waarbij complexe computerberekeningen zijn gemaakt over het transport naar en in de westelijke Waddenzee van slib, nutriënten (voedingstoffen) en vislarven. Dit transport vindt plaats via de ruim 10 km brede kustrivier, de kustzee waarin het water in overwegend noordelijke richting stroomt. Ook een groot deel van het Rijnwater en het daarin aanwezige slib stroomt via de kustrivier langs de kust noordwaarts in de richting van Waddenzee en Duitse Bocht.

In een tweede onderzoekspoor zijn op basis van workshops en adviezen van experts ingreep-en effectketens opgesteld. Deze ketens vormden de basis voor de Passende Beoordeling Landaanwinning en bepaalden welke berekeningen nodig waren. Het gaat hierbij om de invloed van Maasvlakte 2 op de beschermde soorten in de Waddenzee, bijvoorbeeld via de voedselketen en habitat.

Besluitvorming

De resultaten van de onderzoeken zijn verwerkt in de Passende Beoordeling Landaanwinning, deelrapport Waddenzee en Noordzeekustzone. De Passende Beoordeling Landaanwinning is een wettelijk vereist onderzoek en maakte onderdeel uit van het besluitvormingsproces rond de aanleg van Maasvlakte 2.