Bookmark and Share

Organisaties controleren samen naleving afspraken

Maasvlakte 2 maakt onderdeel uit van het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR). Dit project heeft een tweeledige doelstelling. Enerzijds biedt het ruimte aan een gezonde ontwikkeling aan de Rotterdamse haven. Anderzijds vergroot het de leefbaarheid in de regio Rijnmond. Om te garanderen dat niet alleen in de planvorming, maar ook tijdens de aanleg en daarna het evenwicht bewaard blijft tussen economie en leefbaarheid, is met een brede groep organisaties het document Visie en Vertrouwen ondertekend.

Vinger aan de pols

Met de ondertekening van dit document door vier milieuorganisaties, twee koepelorganisaties van het bedrijfsleven, drie ministeries, de provincie, de gemeente, stadsregio en Havenbedrijf Rotterdam is vastgelegd dat tijdens de realisatie van de PMR-projecten, waaronder Maasvlakte 2, gezamenlijk de vinger aan de pols gehouden wordt bij de naleving van alle gemaakte afspraken.
De afspraken zijn gemaakt voor een periode van 25 jaar en zijn een combinatie van elementen uit de Planologische Kernbeslissing en de diverse vergunningen voor de aanleg van Maasvlakte 2. Het is de eerste keer dat voor een project van deze schaal dit soort langlopende afspraken gemaakt zijn met zulke uiteenlopende belangenorganisaties.

Jaarlijkse evaluatie

Jaarlijks wordt een evaluatie van de voortgang van de PMR-projecten gemaakt. Het gaat om de aanleg van Maasvlakte 2, de natuurcompensatie (bodembeschermingsgebied en duinencompensatie) daarvoor, de 750 ha nieuwe natuur- en recreatiegebieden rond Rotterdam en de het project 'Bestaand Rotterdams Gebied' (intensiveren gebruik bestaande havengebied én verbeteren leefbaarheid). Bovendien komt daarin ook de voortgang aan de orde van een aantal aanvullende verplichtingen die het Havenbedrijf vrijwillig op zich heeft genomen. Voorbeelden hiervan zijn de aanleg van walstroom (elektriciteit) bij ligplaatsen voor binnenvaartschepen, het verhogen van de beladingsgraad van vrachtwagens, de duurzame inrichting van de openbare gebieden op Maasvlakte 2, het beperken van de lichthinder voor trekvogels, en de aanleg van 'natuurstapstenen' in het havengebied.

Onder leiding van onafhankelijk voorzitter Sybilla Dekker bespreken de organisaties sinds 2010 jaarlijks de voortgang van deze zowel wettelijk als niet-wettelijk vastgelegde zaken. Op basis daarvan wordt door de belangenorganisaties advies uitgebracht aan één van de uitvoerende partijen en kunnen aanvullende afspraken gemaakt worden. Eens in de vijf jaar maakt een onafhankelijk kennisinstituut een grootschalige evaluatie van de voortgang.

Wie hebben er getekend?

De organisaties die Visie en Vertrouwen ondertekend hebben zijn de ministeries van Infrstrusctuur en Milieu en Landbouw, Natuur en Innovatie, de provincie Zuid-Holland, de gemeente Rotterdam, de Stadsregio Rotterdam, de Zuid-Hollandse Milieufederatie, Natuurmonumenten, het Zuid-Hollands Landschap, de Stichting Duinbehoud, Deltalinqs, VNO-NCW en het Havenbedrijf Rotterdam. Mogelijk sluiten zich in de nabije toekomst nog meer belangenorganisaties aan bij het jaarlijkse overleg.