Bookmark and Share

Zorgvuldig en grondig

Voor de aanleg en aanwezigheid van Maasvlakte 2 is een groot aantal vergunningen, ontheffingen, concessies en wijzigingen of vrijstellingen van bestemmingsplannen noodzakelijk. Voor het verlenen of vaststellen ervan zijn wettelijke procedures doorlopen. Onderdeel van die procedures zijn inspraak-, zienswijzen-, bezwaar- en beroepsprocedures. Alle noodzakelijke vergunningen en planbesluiten zijn inmiddels aangevraagd en vastgesteld danwel goedgekeurd. Voor een aantal besluiten geldt dat er nog beroepsprocedures aanhangig zijn.
De procedures zijn onder te verdelen in drie sporen:

 • Ruimtelijke ordening (wijzigingen, vrijstellingen en nieuwe bestemmingsplannen)
 • Natuurvergunningen
 • Aanlegvergunningen

Ruimtelijke ordening

 • Bestemmingsplan Maasvlakte 2, goedgekeurd bij besluit van 16 december 2008;
 • Partiële herziening Bestemmingsplan Maasvlakte ´81, voor de opname van de geluidscontour van Maasvlakte 2 in het plangebied Maasvlakte ´81, goedgekeurd bij besluit van 16 december 2008;
 • Partiële herziening bestemmingsplan Zeegebied 1999, voor de opname van de geluidscontour van Maasvlakte 2 in het plangebied Zeegebied 1999 (Westvoorne), goedgekeurd bij besluit van 16 december 2008;
 • Vrijstelling (ex artikel 19 WRO) van bestemmingsplan Maasvlakte ´81, voor de aanleg van de landaanwinning in het plangebied van Maasvlakte ´81, vastgesteld op 27 mei 2008.

Op 22 mei 2008 heeft de gemeenteraad van Rotterdam het bestemmingsplan voor Maasvlakte 2 en de partiële herziening van het bestemmingsplan Maasvlakte ´81 vastgesteld. Op 27 mei 2008 heeft de gemeenteraad van Westvoorne de partiële herziening van het bestemmingsplan Zeegebied Westvoorne 1999 vastgesteld. De Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland en Zeeland hebben de bestemmingsplan(herziening)en op 16, respectievelijk 9 december 2008 goedgekeurd.

Vergunningen en ontheffingen natuur en aanleg

De vijf belangrijkste vergunningen en ontheffingen voor de aanleg van Maasvlakte 2 zijn:

 • Natuurbeschermingswet 1998: beschermt natuurgebieden en daarin levende beschermde soorten;
 • Flora- en faunawet: beschermt planten en dieren, ook buiten beschermde gebieden;
 • Concessie: toestemming voor de landaanwinning;
 • Wet beheer rijkswaterstaatswerken: toestemming voor werken op of in de zeebodem;
 • Ontgrondingenvergunning: toestemming om zand uit zee te halen (zandwinning).

Natuur- en ontgrondingenvergunningen

Voor de landaanwinning en de daarvoor benodigde zandwinning is een vergunning nodig op grond van de Natuurbeschermingswet 1998. Voor de zandwinning is tevens een vergunning nodig op grond van de Ontgrondingenwet en voor de landaanwinning ontheffingen op grond van de Flora- en faunawet. De vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 is verleend op 17 april 2008. De vergunning op grond van de Ontgrondingenwet en de ontheffingen op grond van de Flora- en Faunawet zijn op 18 april 2008 respectievelijk op 16 april 2008 vastgesteld.

Natuurcompensatie aanleg en aanwezigheid

De toenmalig minister van het voormalige Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft in 2008 de Voordelta aangewezen als Natura 2000-gebied. Daarmee maakt het deel uit van een Europees netwerk van natuurgebieden. Binnen het Natura 2000-gebied Voordelta is het noodzakelijk de toegang tot een aantal deelgebieden te beperken. Deze gebiedsdelen betreffen een bodembeschermingsgebied waar de bodemberoerende visserij wordt beperkt en vijf rustgebieden voor zeehonden en vogels. Door deze toegangsbeperkingen worden de Natura 2000-doelstellingen gerealiseerd. Daarnaast dient de toegangsbeperkingen ter compensatie van de effecten van Maasvlakte 2 op de Voordelta. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de beperking van de toegankelijkheid van gebieden binnen de Voordelta ingesteld door middel van toegangsbeperkingsbesluiten op grond van artikel 20 van de Natuurbeschermingswet 1998, genomen op 9 juni 2008.

Daarnaast zijn de maatregelen uit de toegangsbeperkingsbesluiten opgenomen in het Beheerplan Voordelta. Dit beheerplan is vastgesteld door de staatssecretaris van het voormalige Ministerie van Verkeer en Waterstaat bij besluit van 1 juli 2008 en door het college van Gedeputeerde Staten van Zeeland, met instemming van het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, bij besluit van 8 juli 2008. De vaststelling heeft plaatsgevonden in overeenstemming met de toenmalig minister van het voormalig Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Natuurcompensatie
De besluitvorming over de natuurcompensatie voor het toekomstige gebruik van Maasvlakte 2 (de duincompensatie) is afgerond. De besluitvorming over de natuurcompensatie voor de aanleg en aanwezigheid van de landaanwinning (het bodembeschermingsgebied) is met de onderstaande besluiten tot stand gekomen:

 • Het Aanwijzingsbesluit Voordelta is bij besluit van 19 februari 2008 vastgesteld;
 • De Toegangsbeperkingsbesluiten zijn bij besluiten van 9 juni 2008 vastgesteld (de maatregelen uit deze besluiten zijn daarnaast opgenomen in het Beheerplan Voordelta dat bij besluiten van 1 juli, respectievelijk 8 juli 2008 is vastgesteld).

Aanlegvergunningen

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft een concessie aangevraagd en een vergunning op grond van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, voor de aanleg van de landaanwinning. Deze besluiten zijn genomen op 23 mei en 2 juni door de Kroon respectievelijk de minister van Verkeer en Waterstaat.