Bookmark and Share

Achterlandverbindingen van hoge kwaliteit

Door de ligging direct aan de Noordzee en de diepe havens is Rotterdam een van de weinige Europese havens waar de grootste zeeschepen vierentwintig uur per dag snel en veilig kunnen binnenvaren. Om deze voordelen optimaal te benutten is het van belang dat ook de achterlandverbindingen van hoge kwaliteit zijn. Zo is en blijft Rotterdam voor bedrijven aantrekkelijk. Het Masterplan bewaakt deze unieke eigenschappen.

Modal split

Van de containers die Maasvlakte 2 over zee binnenkomen, vervolgt circa 30 procent zijn weg eveneens over zee. Dit wordt transshipment genoemd en geeft geen belasting op het achterland transport. De overige 70 procent vindt zijn weg via binnenvaart, weg en spoor naar het achterland. Voor de chemische industrie is bovendien het transport via leidingen van cruciaal belang. De verdeling naar het type achterlandvervoer wordt modal split genoemd. Met alle betrokken partijen zijn afspraken gemaakt om het vervoer over de weg terug te dringen ten gunste van binnenvaart en spoor. Het terugdringen van wegtransport is een belangrijke milieudoelstelling. Diverse maatregelen worden daarvoor genomen. Een voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van een binnenvaarttransferium bij Alblasserdam. Vanaf de Maasvlakte vervoeren binnenvaartschepen containers naar het transferium, van waaruit het vervolgtransport over de weg gaat. Dit komt niet alleen het milieu ten goede. Ook het westelijke gedeelte van de A15 wordt zo ontlast. Met klanten op Maasvlakte 2 worden contractuele afspraken gemaakt om containers zoveel mogelijk via binnenvaart en spoor te vervoeren.

Doelstellingen modal split/verdeling naar vervoersmodaliteit:
Van 2005 Naar 2033
Weg van 47% naar 35%
Water van 40% naar 45%
Spoor van 13% naar 20%

Binnenvaart
Voor de binnenvaart gaat de modal split uit van 45 procent vervoer voor import- en exportcontainers, een toename van 5 procent ten opzichte van 2005. Ook voor de chemie/industrie die zich op Maasvlakte 2 gaat vestigen, wordt uitgegaan van een belangrijk aandeel voor de binnenvaart. De binnenvaart is daarmee een belangrijke speler in het logistieke proces op Maasvlakte 2.

Weg
Het aandeel wegverkeer wordt komende jaren teruggebracht tot 35 procent. In 2005 was dit nog 47 procent. Vrachtverkeer blijft altijd belangrijk voor bestemmingen op kortere afstand en vanwege de flexibiliteit van dit type vervoer. Het aandeel vrachtverkeer wordt onder meer teruggebracht door het ontwikkelen van containertransferia in het achterland en door goede afspraken met de terminaloperators. Ook het aantal vervoerde containers per vrachtwagen gaat naar verwachting omhoog. Verder wordt de bezettingsgraad van vrachtwagens verbeterd.

Spoor
Voor de ontwikkeling van het spoor op Maasvlakte 2 is op basis van prognoses gekeken naar de verwachte treinaantallen en de vertaling naar emplacementsruimte. Door de forse toename van de containeroverslag op de Maasvlakte en de noodzaak om een groot aandeel van de containers via het spoor te transporteren, stijgt het treinverkeer van en naar de Maasvlakte. Circa 20 procent van het containervolume van en naar het achterland gaat in de toekomst per spoor. Met de verwachte treinaantallen zullen de Havenspoorlijn en de Betuweroute optimaal benut gaan worden.

Kabels & leidingen

Onzichtbaar, maar van essentieel belang voor het Rotterdamse havengebied, is het transport onder de grond. Op Maasvlakte 2 moeten niet alleen nutsvoorzieningen voor het functioneren van de bedrijven worden aangelegd, maar ook transportleidingen die grondstoffen transporteren van leverancier naar afnemer. Het vervoer van producten naar het achterland via kabels & leidingen is afhankelijk van het type industrie.