Bookmark and Share

Altijd in samenspraak

Bij de duurzame ontwikkeling wordt rekening gehouden met de invloed van Maasvlakte 2 op mens en milieu. Vanzelfsprekend dus dat er ruimte is voor invloed op de plannen en realisatie van Maasvlakte 2. Al sinds de start van het project is gekozen voor een transparante en proactieve aanpak naar de verschillende belanghebbenden, zoals milieu- en natuurorganisaties.

De open dialoog met de betrokken partijen is ook tijdens de ontwerpfase gevoerd. Deze partijen konden hun belangen behartigen, hun standpunten toelichten, een bijdrage leveren aan de plannen en deze ook verbeteren. Zo is en wordt in continue samenspraak de duurzame ontwikkeling ingevuld en gewaarborgd, van ontwerp, aanleg en inrichting tot aan de exploitatie.

Afsprakenkader Visie en Vertrouwen

De afspraken tussen havenbedrijf, overheden en milieu- en natuurorganisaties zijn in mei 2008 bekrachtigd in het document 'Afsprakenkader Visie en Vertrouwen'. Daarin staat hoe de betrokken partijen tot 2033 met elkaar omgaan in relatie tot het Project Mainportontwikkeling Rotterdam: afspraken over de havenuitbreiding, het gebruik van Maasvlakte 2, de natuurcompensatie en het aanleggen van 750 ha nieuw natuur- en recreatiegebied. Er staat in hoe de afspraken bewaakt worden aan de hand van metingen en rapportages.

Extra inspanningen

Het Afsprakenkader bevat extra, vrijwillige inspanningen van het Havenbedrijf, onder meer gericht op de aanleg van walstroomvoorzieningen voor de binnenvaart, het beperken van lichthinder voor trekvogels en het plaatsen van natuurstapstenen voor de oversteek van flora en fauna tussen Hoek van Holland en Voorne.

Walstroomvoorzieningen
Door aan de kades te zorgen voor stroomvoorzieningen, hoeven de aangemeerde zee- en binnenvaartschepen hun motoren niet meer te gebruiken om de installaties aan boord draaiende te houden. Dat leidt tot minder uitstoot en geluidshinder.

Natuurstapstenen
Natuurstapstenen zijn oversteekplaatsen, soms in de vorm van kleine natuurgebieden, die het voor dieren, zoals vogels en insecten, mogelijk maken om van het ene leefgebied naar het andere leefgebied te gaan. Deze natuurstapstenen zorgen dus voor natuurlijke verbindingen en worden gerealiseerd tussen Hoek van Holland en Voorne.

Rond de tafel

Minstens eens per jaar gaan alle partijen rond de tafel om te beoordelen of duurzaamheid, leefbaarheid en innovatie nog steeds op koers liggen. De deelnemende organisaties zijn:
• ministerie van Milieu en Infrastructuur (voorheen waren de ministeries van Verkeer en Waterstaat en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer betrokken).
• ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (voorheen was Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit betrokken).

  • Provincie Zuid-Holland, gemeente en stadsregio Rotterdam
  • Milieufederatie Zuid-Holland
  • Vereniging Natuurmonumenten
  • Stichting Het Zuid-Hollands Landschap
  • Stichting Duinbehoud
  • Deltalinqs
  • VNO-NCW
  • Havenbedrijf Rotterdam N.V.

Mogelijk sluiten zich in de toekomst meer belangenorganisaties aan bij het jaarlijkse overleg.