Bookmark and Share

Bewust kiezen voor mens, milieu en economie

Duurzaam betekent voor het Havenbedrijf toekomstvast: de investeringen van vandaag mogen niet ten koste gaan van de kwaliteit van leven van komende generaties. Duurzaamheid gaat om evenwicht tussen drie dimensies:

  • Ecologisch: bewust omgaan met natuur, milieu en energie.
  • Economisch: behouden en versterken van de positie en kwaliteit van de Rotterdamse haven.
  • Sociaal: het bevorderen van de leefbaarheid van stad en regio.

In alle fasen, bij alle projecten

De schaalgrootte van Maasvlakte 2 biedt unieke mogelijkheden om werkelijk grensverleggend te zijn in het duurzaam ontwikkelen van een nieuw haven- en industriegebied. Met als horizon de leefbaarheid voor toekomstige generaties is dan ook vanaf de start van het project gekozen voor een integrale benadering van aanleg, inrichting, exploitatie en beheer. Daarbij is nadrukkelijk gezocht naar de meest optimale economische én duurzame oplossingen.

In alle fasen van het project en bij alle (deel)projecten wordt duurzaamheid meegewogen. Er is en wordt steeds gezocht naar de meest duurzame oplossingen. Milieuwinst en economische ontwikkeling blijken bijzonder goed verenigbaar. Deze keuze leidt zelfs tot innovatieve en kostenbesparende oplossingen.

Een paar concrete voorbeelden:

  • Duurzaam ontwerp: De gestroomlijnde, afgeronde vorm heeft minimale effecten op de Noordzee. De compacte vorm neemt bovendien minder ruimte in beslag, waardoor minder natuur verloren gaat en er minder zand nodig is.
  • Duurzame aanleg: Van de onderzochte zandwinlocaties is gekozen voor een zandwinlocatie dicht bij de kust. Dit bespaart energie. Verder komt een deel van het benodigde zand uit hergebruik: dit zand komt o.a. uit de uitgediepte havenbekkens.
  • Duurzame exploitatie: Bedrijven moeten zoveel mogelijk gebruikmaken van elkaars restwarmte en afvalstoffen. Ook zijn bedrijven verplicht minder vracht per vrachtwagen en meer per spoor en binnenvaart te transporteren.

Gezond leven in een gezonde haven

Bij de ontwikkeling van Maasvlakte 2 staat de dubbele doelstelling centraal:

  • het versterken van de positie van de Rotterdamse haven én
  • het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving in de regio Rijnmond.

Het Project Mainportontwikkeling Rotterdam is er om deze twee doelen te verwezenlijken. Drie deeltrajecten zijn daarom onlosmakelijk met elkaar verbonden: De aanleg van Maasvlakte 2 inclusief de wettelijk verplichte natuurcompensatie, de aanleg van 750 hectare nieuw natuur- en recreatiegebied  en het uitvoeren van verschillende leefbaarheidsprojecten in het Bestaand Rotterdams Gebied.