Bookmark and Share

Wat is het effect van inrichting en gebruik

Alle vragen over de effecten voor natuur en milieu van de toekomstige inrichting en het gebruik van Maasvlakte 2 worden beantwoord in de MER Bestemming. Welke bedrijven komen er? Hoe ziet het wegennet eruit en wat zijn de voorzieningen voor spoor en binnenvaart? Welke maatregelen worden genomen om geluidshinder te verminderen en de luchtkwaliteit te verbeteren? Komen er mogelijkheden voor (strand)recreatie?

Wetenschappelijk onderzoek

De onderzoeken binnen de beide milieueffectrapportages zijn grondig en uitgebreid geweest. Daarbij is gebruik gemaakt van de jongste wetenschappelijke inzichten. Een goed voorbeeld van innovatief onderzoek is dat er in samenwerking met wetenschappers nieuwe, meer gedetailleerde modellen zijn ontwikkeld om de effecten voor kust en zee in kaart te brengen. Dergelijke modellen waren er nog niet. Een ander voorbeeld is de studie naar de effecten van onderwatergeluid bij de zandwinning. Voor het eerst is in Nederland onderzocht hoeveel geluid zandwinschepen produceren en hoe ver dit geluid onder water reikt. Bij alle effectvoorspellingen is het zekere voor het onzekere genomen door uit te gaan van de meest slechte verwachtingen (worst case scenario's).

Positief advies onafhankelijke Commissie

De onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage heeft in december 2007 geconcludeerd dat de milieueffectrapportages over Maasvlakte 2 een goed beeld geven van de gevolgen voor het milieu van aanleg en gebruik van de havenuitbreiding. Het gebruik van Maasvlakte 2 leidt volgens de Commissie bijvoorbeeld niet tot verslechtering van de luchtkwaliteit, omdat er voldoende compenserende maatregelen worden getroffen.