Bookmark and Share

Wat zijn de effecten van de aanleg?

Wat is het effect van Maasvlakte 2 op de stromingspatronen en golfbewegingen van de Noordzee? Hoe bereikbaar en veilig is de haven? Wat is de beste manier om zand te winnen? Hoe groot moet de compensatie zijn om de negatieve effecten op milieu en natuur te compenseren?

Wetenschappelijk onderzoek

De onderzoeken binnen de beide milieueffectrapportages zijn grondig en uitgebreid geweest. Daarbij is gebruik gemaakt van de jongste wetenschappelijke inzichten. Een goed voorbeeld van innovatief onderzoek is dat er in samenwerking met wetenschappers nieuwe, meer gedetailleerde modellen zijn ontwikkeld om de effecten voor kust en zee in kaart te brengen. Dergelijke modellen waren er nog niet. Een ander voorbeeld is de studie naar de effecten van onderwatergeluid bij de zandwinning. Voor het eerst is in Nederland onderzocht hoeveel geluid zandwinschepen produceren en hoe ver dit geluid onder water reikt. Bij alle effectvoorspellingen is het zekere voor het onzekere genomen door uit te gaan van de meest slechte verwachtingen (worst case scenario's).

Positief advies onafhankelijke Commissie

De onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage heeft in december 2007 geconcludeerd dat de milieueffectrapportages over Maasvlakte 2 een goed beeld geven van de gevolgen voor het milieu van aanleg en gebruik van de havenuitbreiding. Het gebruik van Maasvlakte 2 leidt volgens de Commissie bijvoorbeeld niet tot verslechtering van de luchtkwaliteit, omdat er voldoende compenserende maatregelen worden getroffen.