Bookmark and Share

Rijke flora en fauna

Bij de zachte zeewering die bestaat uit duinen en strand zal enige verstuiving van zand ontstaan. Hierdoor ontwikkelen zich omstandigheden die veel lijken op een natuurlijke zeereep. Een zeereep is een duinenrij die direct grenst aan het Noordzeestrand en vaak functioneert als zeewerend duin. Deze duinen zijn vaak begroeid met een vegetatie van helmgras en soms zandhaver. Ook de buitenste kabel- en leidingstroken op Maasvlakte 2 die grenzen aan de duinen, kunnen geschikt gemaakt worden voor planten en insecten die goed gedijen op droge duingraslanden.

Rijke duinvegetatie, rijke habitat

De verwachting is dan ook dat zich een natuurlijk duinlandschap ontwikkelt met een rijke flora en fauna. Met duinvegetatie, zoals biestarwegras, helmgras, duindoorn- en vlierstruwelen, maar ook met duingrasland en natte duinvalleisoorten als orchideeën, parnassia en teer guichelheil. Met planten als duinsterretje, veldbies, muurpeper, wilde tijm, hondskruid en bijenorchis. Het gebied kan een habitat zijn voor de rugstreeppad en zandhagedis en voor kolonievogels, zoals meeuw, stern en kluut, maar ook strand- en bontebekplevier en tapuit.