Bookmark and Share

Degelijke procedure en in open dialoog

Maasvlakte 2 is een omvangrijk, belangrijk en ingrijpend project. De aanleg van het nieuwe haven- en industriegebied is een onderdeel van het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR). Aan de start van een groot project als PMR gaat een lange periode van planning, onderzoek en besluitvorming vooraf.

Zowel tijdens de planvorming als nu gedurende de realisatie wordt een open dialoog gevoerd met milieuorganisaties en belangenbehartigers. Op deze manier is tijdens de planvorming een aanpak ontstaan waarin alle partijen vertrouwen hebben.

De keten van besluitvorming over PMR bestaat uit de volgende opeenvolgende schakels:

  • Planologische Kernbeslissing: reservering van de ruimte en vaststelling van voorwaarden voor de inrichting.
  • Bestemmingsplannen: bestemming van de gronden en voorwaarden voor het gebruik.
  • Vergunningverlening: toestemming en voorwaarden voor de aanleg, milieu- en bouwvergunningen.  

De procedure is gestart in juli 1997 nadat het toenmalige kabinet zich schaarde achter de projectbeslissing Ruimtetekort in mainport Rotterdam. Een beknopt chronologisch overzicht van het volledige besluitvormingsproces van het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR) tot nu toe vindt u hier.

Inspraak

De formele inspraaprocedures rondom bestemmingsplannen en vergunningen zijn begin 2009 afgerond. Voor informatie over procedures kunt u terecht bij het Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat. Het inspraakpunt is gedurende inspraakperiodes verantwoordelijk geweest voor onder meer de ter inzage legging van alle documenten en fungeerde als loket voor alle reacties.