Bookmark and Share

Nieuw land in zee

Maasvlakte 2 is de uitbreiding van de Rotterdamse haven. Direct ten westen van het huidige haven- en industriegebied wordt in de Noordzee een nieuwe Europese toplocatie voor havenactiviteiten en industrie gecreëerd. Toen in 2008 de aanleg van Maasvlakte 2 van start ging, was de zee er 17 meter diep. Maasvlakte 2 stond behalve op de ontwerptekeningen nog op geen enkele kaart. Maasvlakte 2 omvat straks netto 1.000 hectare bedrijfsterrein, direct gelegen aan diep vaarwater.

Uitbreiding van de haven

Stilstand is achteruitgang. Dat geldt ook voor de Rotterdamse haven. De afgelopen decennia is de haven al fors gegroeid. Om ook in de toekomst aan de stijgende vraag te voldoen en daarmee de leidende rol te blijven vervullen is uitbreiding noodzakelijk. Doet de haven dat niet dan is de kans groot dat rederijen Rotterdam in de toekomst links laten liggen. Met de aanleg van Maasvlakte 2 ontstaat een hoogwaardige toplocatie in het hart van de Europese markt. Daarmee kan de haven vanaf 2013 vooruit.

Duurzaamheid

De toekomst van de haven hangt natuurlijk niet alleen samen met zijn positie in de markt. Leefbaarheid en milieu zijn minstens zo belangrijk. Daarom staat duurzaamheid bij Maasvlakte 2 voorop. Zowel bij de aanleg als bij de selectie van bedrijven die zich er mogen vestigen. Bij die selectie wordt dus verder gekeken dan financieel rendement alleen. Ook milieuaspecten, zoals de hoeveelheid luchtvervuiling of hoe de doorvoer van containers naar het achterland wordt georganiseerd, worden meegewogen. Kortom, voor Maasvlakte 2 wordt nadrukkelijk gezocht naar klanten die hun activiteiten duurzaam uitvoeren.

Natuurcompensatie

Door de aanleg van Maasvlakte 2 gaat natuur verloren. Om de gevolgen voor het milieu zoveel mogelijk te beperken vindt compensatie plaats. Dat gebeurt volgens Nederlandse en Europese bepalingen. De Vogel- en Habitatrichtlijn is hierbij leidend. Daarin geeft de Europese Unie aan welke gebieden beschermd moeten worden zodat leefgebieden van specifieke flora en fauna in stand blijven.

PMR

De uitbreiding van de haven met Maasvlakte 2 vindt plaats terwijl ook aan natuur-en leefbaarheidsprojecten in Rijnmond wordt gewerkt.
Ruimte scheppen in de haven en in de regio, zowel voor bedrijven als voor de natuur. Zodat de leefbaarheid in de totale regio er netto op vooruit gaat. Dat is het dubbele doel dat het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR) nastreeft.

Overleggen en besluiten

Om Maasvlakte 2 en verbetering van de leefbaarheid gelijk op te kunnen laten gaan, is al vroeg overleg gestart. Met omliggende gemeenten en met belangenorganisaties voor onder meer natuur, milieu en visserij bijvoorbeeld. Klinkende afspraken zijn daar het resultaat van, vastgelegd in onder meer het regeringsbesluit de Planologische Kernbeslissing PMR.

Zand wordt land

De landaanwinning wordt beschermd door een deels harde, deels zachte zeewering. Strand en duinen vormen het zachte deel van die zeewering, kiezels, (breuk)steen en betonblokken het harde deel. Daarbinnen worden de terreinen opgespoten. Het zand daarvoor komt van zorgvuldig geselecteerde locaties op zee, maar komt ook vrij bij het uitdiepen van de haven zelf en projecten in het betaande havengebied. De landaanwinning meet in totaal circa 2.000 hectare, zo groot als Schiphol of Disney World. Voor de helft bestaat dit uit infrastructuur, zoals zeeweringen, vaar-, spoor- en autowegen en havenbekkens. De overige 1.000 hectare biedt ruimte aan bedrijfsterrein.

Lengte maal diepte

Containeroverslag, distributie en chemische industrie krijgen op Maasvlakte 2 alle ruimte. Niet alleen in oppervlak wordt Maasvlakte 2 groots. Ook qua diepte bieden de nieuwe havenbekkens nieuwe perspectieven. Met een diepte van 20 meter is de haven toegankelijk voor diepstekende containerschepen van de toekomst die in veel andere Europese havens niet kunnen afmeren.

Rotterdam is een van de meest toegankelijke havens van Europa. Dat komt door de directe ligging aan de Noordzee. Maasvlakte 2 kan daardoor binnen 1 tot 2 uur vanaf zee worden bereikt.

Door de uitbreiding van de huidige haven tot in totaal circa 12.500 hectare, verdubbelt de capaciteit voor de overslag van containers. Perfecte aansluitingen op het achterland bieden uitstekende kansen voor bedrijven die zich op de Maasvlakte 2 vestigen.