Bookmark and Share

Slimmer, goedkoper en duurzamer

Een nieuw stuk land aan Nederland vastplakken: dat gaat niet zomaar. Er is minstens 10 jaar getekend en gerekend aan het ideale ontwerp van Maasvlakte 2.

In de loop der jaren zijn er veel verschillende ontwerpen voor Maasvlakte 2 gemaakt en... afgewezen. Elk ontwerp werd onderworpen aan uitvoerige studies. Het Havenbedrijf hield nauwkeurig bij wat de voor- en nadelen van elk ontwerp waren. De invloed op het milieu, op de zeestromingen, op omwonenden, op de zeevaart, de kosten: met alles werd rekening gehouden.

Referentieontwerpen

Uiteindelijk bleven twee mogelijkheden over: de zogenaamde referentieontwerpen. Het ene ontwerp had een eigen, rechtstreekse ingang vanuit zee en in het andere ontwerp was de toegang via de huidige Maasvlakte. Beide varianten werden verder uitgewerkt in zeven ontwerpvarianten. Van deze zeven varianten werd nog uitgebreider en zorgvuldiger in kaart gebracht wat de impact en effecten zouden zijn, zowel op ecologie en milieu als op de investeringen. Dit gebeurde met computersimulaties, maar ook met een op schaal nagebouwd model van de haven.

Het beste ontwerp: de doorsteekvariant

Het beste ontwerp bleek de zogeheten doorsteekvariant te zijn. De naam is afgeleid van het gegeven dat voor dit ontwerp de noordelijke Yangtzehaven op de Maasvlakte moet worden doorgestoken. De landaanwinning krijgt hiermee toegang via de huidige Maasvlakte en een mooie gestroomlijnde contour. Hiermee is het effect op bestaande zeestromingen zo klein mogelijk. De sterke punten van dit ontwerp zijn:

 • Financieel gunstig
  Voor een eigen directe toegang vanuit zee moeten de bestaande pieren -zware stenen constructies in zee - verlengd worden met 4 à 5 km. Dit is een kostbare zaak. De doorsteekvariant scheelt alleen daarom al vele honderden miljoenen euro's.
 • De dwarsstroming
  De zogenaamde ‘dwarsstroming' is de stroming die evenwijdig langs de kust loopt. Deze stroming zorgt ervoor dat schepen flink moeten bijsturen bij het binnenvaren van de haven. Een eigen haveningang vanuit zee zou zonder aanvullende maatregelen nóg meer dwarsstroming opleveren. Het aanleggen van een speciale havendam om de bereikbaarheid en veiligheid voor schepen te vergroten is erg kostbaar.
 • Slibtransport en onderhoud
  Bij een rechtstreekse ingang vanuit zee wordt er meer slib de havenmond en vaargeulen ingezogen. Hierdoor is er meer onderhoud nodig om de havenbekkens op de vereiste diepte te houden.
 • De compactere omvang
  De doorsteekvariant heeft van alle ontwerpen de minste vaarwegen nodig. Minder vaarwegen betekent meer bruikbaar haventerrein op een kleiner oppervlak. Een compacte Maasvlakte 2 heeft dan ook aanzienlijk minder gevolgen voor omgeving en milieu.
 • Gestroomlijnde contour
  De contour van de zeewering is relatief gunstig voor de stroming van de Noordzee langs de Nederlandse kust. De effecten voor kust, zee en zeenatuur zijn daardoor minimaal.