Bookmark and Share

Energetisch duurzaam

Maasvlakte 2 vergroot de vraag naar energie; daar is geen discussie over. Alleen wil Maasvlakte 2 koploper en initiator zijn van energiezuinige en energiebesparende oplossingen. Alle bedrijven die zich willen vestigen op Maasvlakte 2 moeten aangeven hoe ze met energie omgaan en energieverkwisting voorkomen van bijvoorbeeld verlichting, koeling, ventilatie en verwarming.

De haven gebruikt veel energie voor transport en productie, maar produceert tegelijkertijd ook veel energie. Veel energie kan worden hergebruikt; slimme bundeling van energiestromen biedt kansen voor een duurzame aanpak. Het Havenbedrijf streeft naar een milieuverantwoorde en veilige inpassing van alle energieopslag- en productie en efficiënt gebruik van energie en grondstoffen. Voorbeelden hiervan zijn het ontwikkelen van locaties waar gelijksoortige bedrijven zich dicht bij elkaar kunnen vestigen (co-siting) en het aanleggen van een gezamenlijk netwerk voor pijpleidingen.

Windenergie

Op de zeewering zijn geschikte plekken voor windmolens. De locatie is ideaal: er is veel wind, weinig overlast voor omwonenden en een goede concentratie op een beperkt gebied. De Nederlandse overheid stimuleert windenergie in Nederland. De gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam sluiten daar bij aan. Windmolens passen goed in de duurzame ambities die er voor het gebied bestaan. Het Bestemmingsplan Maasvlakte 2 biedt ruimte voor maximaal 24 windmolens. Deze windmolens leveren gezamenlijk een energieproductie van 60 tot 80 MW (megawatt), goed voor de energievoorziening van circa 70.000 huishoudens. Bovendien leveren ze op jaarbasis een CO2-reductie van 120 kiloton op. Waar de zeewering bestemd is voor intensief recreatief gebruik worden geen molens geplaatst. De aanleg van windmolens is een aangelegenheid van energiemaatschappijen. Het havenbedrijf gaat zelf geen windmolens exploiteren.

Windconvenant
Tijdens de Wereldhavendagen in september 2009 hebben negen partijen een windconvenant getekend. Ondertekenaars zijn initiatiefnemer provincie Zuid-Holland, de ministeries van EZ en VROM, gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam, de Milieufederatie Zuid-Holland, Deltalinqs, de Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA) en het Rotterdam Climate Initiative. Het convenant heeft tot doel om te komen tot minimaal een verdubbeling van het huidige windenergievermogen, van 150 naar ten minste 300 megawatt (MW) in 2020, in het Rotterdamse havengebied. Dit past in de ambities van het Rotterdam Climate Initiative, dat werkt aan de halvering van de CO2-uitstoot in 2025.

Duurzame procestechnologie

Om een grotere ecologische efficiency te bereiken, kan op Maasvlakte 2 een bedrijfsoverstijgend (nuts)voorzieningencentrum worden ingericht. Denk daarbij onder meer aan netaanleg, netbeheer, elektriciteit, aardgas, drinkwater, proceswater, afvalwater, CO2 en stoom, maar ook aan telecom, ICT en beveiliging. Al bij de aanleg en inrichting zorgt Maasvlakte 2 ervoor dat de infrastructuur is voorbereid op een dergelijk voorzieningencentrum. Bovendien wordt infrastructuur geboden voor het transport van synthesegas (waterstof en koolmonoxide).