Bookmark and Share

Ruimte voor rijke en bijzondere natuur

Haven- en industriegebieden kunnen verrassend rijk zijn aan bijzondere natuur. In een aantal opzichten lijkt Maasvlakte 2 dan ook op de dynamische kustnatuur. De bodem bestaat uit Noordzeezand, zoals dat ook voorkomt op Nederlandse stranden, duinen, zandplaten en eilanden. De voedselrijke kustzone van de Noordzee en de riviermonding zijn vlakbij. De zilte zeewind zorgt voor unieke vegetatie, die gedijt bij wind en zout. De soortenrijkdom van ecosystemen in de omgeving betekent dat veel soorten zich gemakkelijk in het nieuwe havengebied kunnen vestigen.

De verwachting is dat zich een natuurlijk duinlandschap ontwikkelt met een rijke flora en fauna. Ook al heeft de aanleg van de nieuwe haven gevolgen voor dier- en plantensoorten, beschermings- en compensatiemaatregelen zorgen ervoor dat de beschermde natuur per saldo niet te lijden heeft.

Duinen
Beschermde vogels
Orchideeën
Rugstreeppad en zandhagedis