Bookmark and Share

Concrete maatregelen compenseren het verlies

Maasvlakte 2 komt te liggen in de Voordelta. Dit is een beschermd natuurgebied dat onder de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen valt. De aanleg heeft gevolgen voor dier- en plantensoorten. Zij verliezen leefruimte of kunnen moeilijker aan voedsel komen. Om de natuur de noodzakelijke ruimte te geven, worden de effecten van Maasvlakte 2 gecompenseerd door:

  • het instellen van een bodembeschermingsgebied in zee en
  • het aanleggen van een nieuw duingebied bij Delfland.

Het bodembeschermingsgebied en de duincompensatie zorgen er samen voor dat de beschermde natuur per saldo niet te lijden heeft van de aanleg en het gebruik van Maasvlakte 2.

25.000 hectare bodembeschermingsgebied

Om het verdwijnen van de 2.000 hectare zeebodem te compenseren, is ten zuidwesten van de landaanwinning een groot bodembeschermingsgebied ingesteld. Dit gebied heeft een oppervlakte van ongeveer 25.000 hectare, ruim tien keer de grootte van de landaanwinning. De bodemberoerende visserij (boomkorvisserij) met een motorvermogen groter dan 260 PK is hier verboden. Dat is gunstig voor het bodemleven, dat weer een voedselbron is voor vogels. Ook komen er meerdere rustgebieden voor vogels en zeehonden op en rond de zandplaten.

Boomkorvisserij
Een boomkor is speciaal ontwikkeld om de dieper gravende platvissoorten te vangen, zoals schol, schar en tong. Het vistuig rust op twee stalen 'sloffen' die door een metalen boom aan elkaar zijn verbonden. Daartussen worden stevige kettingen gespannen die over de zeebodem slepen. Deze dringen hierbij soms tot acht centimeter diepte in de zeebodem. Vandaar de benaming bodemberoerende visserij.

35 hectare duincompensatie bij Delfland

Als Maasvlakte 2 gereed is, komt er meer scheepvaartverkeer en dit geeft meer uitstoot. De toenemende uitstoot kan een negatieve invloed hebben op Voornes Duin. Deze mogelijke nadelige effecten op de duingebieden worden nu al gecompenseerd. Ten noorden van Maasvlakte 2, tussen Hoek van Holland en Ter Heijde, is daarom langs de kust een nieuw duingebied aangelegd van 35 hectare.

Het werk aan deze duincompensatie is tegelijkertijd uitgevoerd met de versterking van de Delflandse kust. De Delflandse kust is ongeveer vijftien kilometer lang en loopt van Hoek van Holland tot aan de zuidelijke havendam van Scheveningen. Deze kuststrook is een van de zogenaamde zwakke schakels langs de Nederlandse kust. Op deze 'zwakke' plekken wordt de kustveiligheid de komende jaren versterkt.

De werkzaamheden voor de kustversterking zijn in het najaar van 2008 gestart en duren tot eind 2011. Het nieuwe duingebied van 35 hectare is inmiddels klaar.

Zwakke Schakels
Door de klimaatverandering stijgt de zeespiegel de komende jaren. Ook de kracht van de golven zal toenemen. Dit heeft gevolgen voor de kustveiligheid in de toekomst. In de Zuid-Hollandse kust zijn zes smalle kustgebieden die op termijn niet sterk genoeg zijn om ons te beschermen tegen de zee. Ze voldoen in de toekomst niet meer aan de wettelijke veiligheidsnorm dat de zeewering bestand moet zijn tegen een stormvloed die eens in de 10.000 jaar voorkomt. Het project Kustvisie Zuid-Holland heeft als doel deze zwakke schakels duurzaam te versterken. De duinen worden robuuster gemaakt en het strand verbreed. De kust moet daarnaast ook aantrekkelijk zijn om te wonen, te werken en te recreëren.