Bookmark and Share

Schade aan Voornse duinen gecompenseerd

De komst van Maasvlakte 2 brengt verstoring van de natuur met zich mee. De verwachting is dat de aanleg van het haven- en industriegebied effect heeft op de lucht die over de duinen van Voorne waait. Deze zal daar op termijn iets meer stikstof laten neerslaan, als gevolg van de toename van scheepvaartverkeer. Dit heeft gevolgen voor een deel van het duinlandschap, een beschermd natuurgebied. Dit effect wordt ruimschoots gecompenseerd.

Duingebied

Langs de Delflandse kust zijn duinen aangelegd. Het nieuw ontstane duingebied is ongeveer 35 hectare groot en ligt aan de zeezijde van de kust, tussen Hoek van Holland en Ter Heijde (Monster). Op het bestaande strand werd een nieuwe duinenrij aangelegd. In zee is nieuw strand aangelegd. Tussen het oude en nieuwe duin is daardoor een duinvallei ontstaan. De komende tien tot twintig jaar kan flora en fauna zich hier op natuurlijke wijze ontwikkelen, tot een ‘vochtige duinvallei' ontstaat. In natte perioden staat deze onder water. De situatie die ontstaat is vergelijkbaar met de natuur in de duinen op Voorne. Maasvlakte 2 streeft ernaar het meest duurzame havengebied van Europa te worden en wil per saldo geen emissies toevoegen aan het milieu in Rijnmond.

Hoewel Maasvlakte 2 pas in 2033 volledig in gebruik is, zijn de duinen toch al in 2009 aangelegd. Zo krijgt de natuur de tijd om zich te ontwikkelen. De aanleg van het nieuwe natuurgebied is gecombineerd met de uitvoering van de kustversterking.

Meer informatie
Kustvisie Zuid-Holland
Projectbureau Delflandse Kust