Copyright

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, logo's en merken, en de gebruikte software zijn eigendom van het Havenbedrijf Rotterdam N.V. (HbR) of derden en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. Gebruik van enig merk op deze site is verboden, tenzij HbR of andere rechthebbenden voorafgaand schriftelijk toestemming heeft verleend.

Logobebruik van Havenbedrijf Rotterdam N.V.
Logo's van het Havenbedrijf Rotterdam N.V. mogen uitsluitend worden gebruikt door derden als daarvoor schriftelijke toestemming is verleend door het Havenbedrijf Rotterdam N.V. Voor het verkrijgen van toestemming kunt u contact opnemen via info@maasvlakte2.com.

Diverse fotografen en illustratoren hebben het copyright op beeldmateriaal dat wordt gebruikt op deze site. Het is uitdrukkelijk verboden de foto's waarop rechten berusten voor enig doel te gebruiken zonder toestemming van de rechthebbende. Er moet altijd copyright betaald worden aan producenten voor het gebruik van beeldmateriaal. Wilt u een beeld van deze site gebruiken neem dan contact op voor de contactgegevens van de betreffende fotograaf of illustrator.

Het is u toegestaan deze site door te bladeren en fragmenten ervan te reproduceren door deze te printen, te downloaden naar een harde schijf, alsmede te verspreiden onder derden, doch in alle gevallen alleen indien het gaat om niet-commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden en op voorwaarde dat bovenstaande copyrightmelding in al deze reproducties voorkomt. Geen enkele reproductie of deel van de site mag verkocht of verspreid worden voor commerciële doeleinden of worden veranderd of worden opgenomen in enig ander werk of andere publicatie of site, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van het Havenbedrijf Rotterdam N.V.